Geheimhoudingsplicht

De medewerkers van de Belastingdienst zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht beschermt uw privacy. U moet namelijk uw privégegevens en zakelijke gegevens aan ons verstrekken. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat de gegevens die u aan ons ter beschikking stelt, vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht maakt het mogelijk dat de belastingheffing zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd.

In principe valt alle informatie waarover wij beschikken over een persoon of organisatie onder de geheimhoudingsplicht. Deze informatie wordt niet aan anderen bekendgemaakt. De geheimhouding geldt ook voor onze medewerkers onderling. Er mag uitsluitend over een belastingplichtige worden gesproken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de belastingwet of voor de invordering.

Informatie van u, die u of uw adviseur eerder aan ons heeft verstrekt, wordt slechts op uw eigen verzoek aan uzelf verstrekt. Bijvoorbeeld een kopie van het door u ingediende aangiftebiljet.

Daarnaast kan iedereen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ons verzoeken om informatie te verstrekken. Op basis van de Wob heeft u in beginsel recht op openbaarmaking van informatie als deze is vastgelegd in een document. Er wordt geen informatie verstrekt als sprake is van één van de volgende situaties:

  • Een verzoek van een derde over aangelegenheden van een individuele belastingplichtige wordt altijd afgewezen.
  • Eén van de absolute uitzonderingsgronden van de Wob is van toepassing (het betreft bijvoorbeeld bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk zijn medegedeeld).
  • Eén van de relatieve uitzonderingsgronden van de Wob is van toepassing (het belang van inspectie, controle en toezicht wordt bijvoorbeeld onevenredig geschaad).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.