Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Belastingdienst

Uw rechten en plichten bij de Belastingdienst

Uw belangrijkste verplichting voor de belastingheffing is het doen van aangifte: juist, volledig en op tijd. Ontvangt u geen aanslag? Doet u dan uit eigen beweging aangifte. Dit kan met een aangifteprogramma.  

Acties van de aangever 

U moet aangifte doen, op ons verzoek of op eigen initiatief. Als u het niet eens bent met uw aanslag, kunt u om ambtshalve vermindering verzoeken. Soms is uitstel van betaling mogelijk, bij een te verwachten teruggaaf of bij betalingsproblemen. In uitzonderingsgevallen is kwijtschelding mogelijk. 

U moet betalen

Op basis van uw aangifte leggen wij u een aanslag op. Het bedrag van die aanslag moet u betalen. Doet u geen aangifte, dan schatten wij uw inkomsten. Wij kunnen eventueel later nog een navorderingsaanslag opleggen als de schatting te laag blijkt. Ook een boete is mogelijk. 

Rente

Over bedragen die u van ons tegoed heeft, vergoeden wij rente. Deze heffingsrente werkt 2 kanten op. Ook als wij geld van u tegoed hebben, brengen wij deze rente in rekening. Heeft u een aanslag niet op tijd betaald? Dan brengen wij invorderingsrente in rekening. 

Strafrecht

Bij ernstige onregelmatigheden zoals fraude, kunt u te maken krijgen met het (fiscaal) strafrecht. Eerst proberen wij dit altijd  bestuursrechtelijk af te handelen. U krijgt dan een bestuurlijke boete. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, gaan wij tot strafrechtelijke vervolging over.